موسیقی متن و آهنگ های بازی Mortal Kombat X

موسیقی متن و آهنگ های بازی Mortal Kombat X

اطلاعات موسیقی متن:

  • آهنگساز: Dynamedion
  • تعداد ترک: ۷۰
  • کیفیت: ۲۵۶ Kbps
  • زمان کل: ۲:۲۹:۳۵
  • تعداد دیسک: ۲
  • حجم دانلود: ۳۲۵ Mb

لیست ترک ها:

موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۰۱ Mortal Kombat X Main Theme
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۰۲ Helicopter Fight
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۰۳ Destroyed City – Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۰۴ Destroyed City – Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۰۵ Destroyed City – Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۰۶ Shinnok’s Legions ~ Among Friends
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۰۷ Dead Woods – Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۰۸ Dead Woods – Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۰۹ Dead Woods – Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۱۰ Assassination Attempt
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۱۱ Outworld Marketplace – Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۱۲ Outworld Marketplace – Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۱۳ Outworld Marketplace – Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۱۴ Lin Kuei Temple – Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۱۵ Lin Kuei Temple – Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۱۶ Lin Kuei Temple – Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۱۷ Target Practice
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۱۸ Emperor’s Courtyard – Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۱۹ Emperor’s Courtyard – Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۲۰ Emperor’s Courtyard – Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۲۱ Brutal Beatdown
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۲۲ Finish Him!
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۲۳ Kuatan Jungle – Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۲۴ Kuatan Jungle – Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۲۵ Kuatan Jungle – Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۲۶ Krushed Rebellion
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۲۷ Kamouflaged
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۲۸ The Kove – Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۲۹ The Kove – Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۳۰ The Kove – Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۳۱ Brutality
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۳۲ Fatality
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۳۳ Tower
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۳۴ Test Your Might
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۳۵ Test Your Might – Fail
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۳۶ Test Your Might – Success
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۳۷ The Krypt – Dead Woods Cemetery
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۳۸ The Krypt – Spider Tunnels
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۱-۳۹ The Krypt – Shao Khan’s Tomb
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۲-۰۱ Back in the Saddle
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۲-۰۲ Krossroads – Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۲-۰۳ Krossroads – Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۲-۰۴ Krossroads – Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۲-۰۵ It’s Good to Be Back
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۲-۰۶ Quan Chi’s Fortress – Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۲-۰۷ Quan Chi’s Fortress – Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۲-۰۸ Quan Chi’s Fortress – Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۲-۰۹ The Bounds of Friendship
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۲-۱۰ Refugee Kamp – Round 1
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۲-۱۱ Refugee Kamp – Round 2
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X
۲-۱۲ Refugee Kamp – Round 3
Dynamedion
موسیقی متن بازی Mortal Kombat X